Кафедра фізичного виховання і здоров’я

Історія

Кафедра фізичного виховання і здоров'я почала свою діяльність у 1950 р., її очолив Макогон О. О. У наступні роки кафедрою керували професор, доктор біологічних наук Мурза В. П., ст. викладач Фурсов В. О, професор, кандидат біологічних наук Глузман Л. С. З 1988 р. завідує кафедрою кандидат педагогічних наук, доцент Попов М. Д.

Спортивний комплекс Університету включає універсальний зал для проведення спортивних ігор, тренажерний зал бодібілдінгу, зал аеробіки, зал боксу та кікбоксінгу, що дозволяє на сучасному рівні вирішувати актуальні питання фізичного виховання та спорту студентської молоді. Колектив кафедри фізичного виховання і здоров'я спрямовує свою педагогічну діяльність на широке впровадження новітніх технологій формування культури здорового способу життя студентської молоді, приділяє значну увагу вихованню висококваліфікованих, фізично підготовлених та здорових майбутніх фахівців. Програма фізичного оздоровлення студентів є невід'ємною частиною навчального процесу.

Завідувач

Попов Микола Дмитрович – доцент, кандидат педагогічних наук, майстер спорту. У 1973 р. закінчив Київський державний інститут фізичної культури. В Університеті на кафедрі фізичного виховання і здоров'я працює з 1978 р., спочатку викладачем, потім старшим викладачем, доцентом, а з 1986 р. – завідувачем кафедри фізичного виховання. Є автором 3 навчальних посібників та 64 інших наукових праць з проблем підвищення ефективності оздоровчої фізичної культури. За внесок у розвиток фізичної культури і спорту нагороджувався Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Київської міської державної адміністрації, знаком "Відмінник освіти України", Подякою Київського міського голови. За особисті спортивні досягнення у 1972 р. присвоєно звання "Майстер спорту".

Науково-педагогічний склад кафедри:

Сьогодні на кафедрі працюють 8 досвідчених викладачів:

доцент, кандидат педагогічних наук, майстер спорту Венглярський Г. Б.;

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, кандидат у майстри спорту Чабан І. П.;

старший викладач, майстер спорту, чемпіон світу Васильченко С. С.;

старший викладач, майстер спорту, чемпіон України Сухарев О. В.;

старший викладач, майстер спорту Третяков П. В.;

старший викладач Сорокіна Т. Р.;

викладач, магістр з фізичного виховання Медзик О.А.;

викладач Довгопол Е. П.;

 

Дисципліни

фізичне виховання;

безпека життєдіяльності

Наукова діяльність

Кафедра фізичного виховання і здоров'я має багаторічний досвід наукових досліджень, де головною метою науково-педагогічного складу кафедри є вирішення проблеми підвищення ефективності занять фізичною культурою різних верств населення. Міжвузівська лабораторія використання тренажерів у навчальному процесі під керівництвом професора Глузмана Л. С. виконала та впровадила в практику 28 господарчо-розрахункових наукових тем для занять оздоровчою фізкультурою працівників різних професій у п'яти республіках Радянського Союзу та м. Москві. Кафедра фізичного виховання і здоров'я достойно представляла на Всесоюзній виставці досягнень народного господарства (м. Москва) наукові розробки по в икористанню тренажерних пристроїв у оздоровчій фізичній культурі, за що була відзначена золотими й срібними медалями та дипломами І та ІІ ступенів. Впродовж останніх 6 років (з 2001 року) кафедра затверджена головною організацією у науковому дослідженні по обґрунтуванню програмно-нормативних основ розвитку фізичного виховання студентської молоді університетів гуманітарного профілю. В доробку кафедри понад 450 наукових праць, з них 33 навчальні посібники. Викладачі кафедри постійно для студентів розробляють, удосконалюють та вносять корективи в індивідуальні програми аудиторних та позааудиторних занять оздоровчого спрямування. Кафедра фізичного виховання і здоров'я виконує науково-дослідну роботу – "Обґрунтування структури та змісту кредитно-модульної системи організації навчального процесу з дисципліни "Фізичне виховання" для студентів університетів гуманітарного профілю"

Видання

Попов М.Д., Сорокіна Т.Р. Науково-методичний посібник по організації навчальних та самостійних занять оздоровчого спрямування (на прикладі аеробіки). Науково-методичний посібник, гриф МОН України, 2002.

Наукові публікації кафедри за останні 5 років:
І. Сумський державний педагогічний університет. Науково-практична конференція. 24-25 квітня 2002 року.
1. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів спеціальних медичних груп у системі формування професійних якостей особистості. Попов М.Д., Туров Б.Д., Чабан І.П., Козлова С.І.
2. Методи фізичної реабілітації учнів загальноосвітніх навчальних закладів при симптомах сколіозу та остеохондрозу хребта Попов М.Д., Туров Б.Д., Чабан І.П., Козлова С.І.
3. Аспекти оптимального управління процесом фізичного виховання студентів. Попов М.Д.

ІІ. Рівненський державний гуманітарний університет. Науково-методична конференція "Оптимізація змісту фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів на сучасному етапі: досвід і перспективи". 15-16 травня 2002 р.
1. Медико-педагогічний контроль перспективної селекції учнів до занять швидкісно-силовими та складно-координаційними видами спорту. Попов М.Д., Туров Б.Д., Венглярський Г.Б., Васильченко С.С.
2. Комплексний підхід в розробці нових технологій програмування занять фізичного виховання із студентами спеціального медичного відділення. Чабан І.П.
3. Рухова активність як стимулятор розвитку дитячого організму. Венглярський Г.Б., Третяков П.В., Васильченко С.С.
4. Методичні розробки використання тренажерних приладів у заняттях із школярами спеціальних медичних груп. Козлова С.І., Попов М.Д., Туров Б.Д., Чабан І.П.

ІІІ. Хмельницький. Всеукраїнська науково-методична конференція "Реалізація національної програми "Фізичне виховання -здоров'я нації" у вищих навчальних закладах". Жовтень 2002 р.
1. Значущість професійно-прикладної спрямованості фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення вищих навчальних закладів. Чабан І. П.
2. Порівняльне дослідження індивідуальних уподобань студентів-філологів з фізичного виховання. Попов М. Д., Чабан І. П., Гаврилко І. В.
3. Про вплив станційно-колового методу тренувань на розвиток відстаючих рухових якостей у студентів підготовчого відділення. Третяков П. В., Туров Б. Д., Васильченко С. С., Сорокіна Т.Р.
4. Організаційно-методичні аспекти розвитку витривалості у студентів вищих навчальних закладів. Венглярський Г. Б., Васильченко С. С., Печура Л. М.
5. Шляхи оптимізації навчального процесу по фізичному вихованню у вищій школі. Венглярський Г. Б., Попов М. Д., Сухарев О. В.

ІV. Львівський державний інститут фізичної культури. VII наукова конференція "Молода спортивна наука України". 27-27 березня 2003 р.
1. До проблем тестування фізичної підготовленості студентів. Третяков П.В., Попов М.Д., Козлова С.І.

V. Сумський державний педагогічний університет ім.. А.С. Макаренка. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України". 24-25 квітня 2003 року.
1. Рівень фізичної активності студентів як умова мотивації до здорового способу життя. Попов М. Д., Туров Б. Д., Васильченко С. С.
2. Рухова активність як стимулятор розвитку організму. Венглярський Г. Б.
4. Особливості фізичного розвитку, фізичної підготовленості і працездатності студенток спеціального медичного відділення. Чабан І. П., Сухарев О. В., Печура Л. М.
5. Аспекти надійності тестування рівня фізичної підготовленості студентів гуманітарного вузу при розвитку рухомої активності. Попов М. Д., Туров Б. Д., Венглярський Г. Б.

VІ. Сумський державний педагогічний університет ім.. А.С. Макаренка. ІV Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України". 22-23 квітня 2004 року.
1. Про стан та розвиток координаційних можливостей студентів гуманітарного вузу в системі фізичної підготовленості. Попов М. Д., Туров Б.Д, Сухарев О.В.
2. До питання про удосконалення вимог державних тестів та нормативів фізичної підготовленості. Венглярський Г.Б., Васильченко С.С.
3. Вивчення значення мотивації студентів до занять фізичною культурою. Чабан І. П.
4. Методичні підходи до індивідуалізації занять з фізичного виховання у студентів з вадами зору. Козлова С. І., Печура Л. М., Гаврилко І. В.
5. Підвищення ефективності впливу фізичного виховання на студентів вищих учбових закладів. Дяченко В. Ф., Печура Л. М.
6. Оптимальний рівень рухової активності при організації занять з фізичного виховання. Третяков П.В.

VІІ. Сумський державний педагогічний університет ім.. А.С. Макаренка. V Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України". 22-23 квітня 2005 року.
1. Експериментальне обґрунтування впровадження індивідуальних програм з фізичного виховання для студентів спеціального медичного відділення. Чабан І. П.
2. Визначення особливостей та характеристик рухових режимів студентів гуманітарних вищих навчальних закладів. Попов М. Д., Туров Б.Д, Венглярський Г.Б.
3. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Попов М. Д., Сухарев О. В., Чабан І. П.
4. Взаємозв'язок мотивації студентів та направленості занять спортивними єдиноборствами в умовах гуманітарних вищих навчальних закладів. Третяков П.В.
5. Управління педагогічним процесом з фізичного виховання на основі модельних характеристик фізичної підготовленості. Венглярський Г.Б., Попов М. Д., Туров Б.Д

VІІІ. Дніпропетровський національний університет. Регіональна науково-практична конференція "Проблеми фізичного виховання студентів" 20-23 вересня 2005р.
1. Підвищення ефективності впливу фізичного виховання на студентів вищих навчальних закладів. Дяченко В. Ф., Васильченко С.С., Печура Л. М. С.39-41.
2. Питання оптимізації занять з фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах. Дяченко В. Ф., Дяченко А.П., Черепов О. С.94-95.

ІХ. Міжнародний науковий конгрес "Олімпійський спорт для всіх: проблеми здоров'я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації. 16-19 жовтень 2005 р. , Україна.
1. Особенности формирования функциональных резервов системы энергообеспечения юных спортсменов. Дяченко В. Ф. - С.39.

Х. Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка. VІ Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України". 22-23 квітня 2006 року.
1. Визначення критеріїв розподілу студентів до навчальних відділень з фізичного виховання. Попов М.Д.С. 104-108.
2. Шляхи підвищення стійкості до розумової перевтоми студентів вищих навчальних закладів. Венглярський Г.Б., Печура Л.М. С.15-21.
3. Особливості оцінки фізичного розвитку, фізичної підготовленості і працездатності студентів спеціального медичного відділення в світлі впровадження кредитно-модульної системи в організацію навчального процесу з фізичного виховання. Чабан І.П., Сухарев О. В., Медзик О.А. С. 167-171.
4. Роль аеробіки в формуванні здорового способу життя студентів у процесі оновлення системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Сорокіна Т.Р. С. 130-138.
5. Особливості використання кредитно-модульної системи в навчальному процесі у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю. Дяченко В. Ф., Васильченко С.С. С. 25-28.
6. Удосконалення оцінки результатів легкоатлетичних тестів з фізичного виховання. Печура Л.М., Дяченко В.Ф., Гаврилко І.В. С. 101-104.
7. Міжвузівський центр розвитку студентського боксу та кікбоксінгу як ефективна умова залучення студентів до занять спортивними єдиноборствами. Третяков П.В. С. 476-480.

ХІ. Футбол Профи. Всеукраинский научно-практический журнал. - К. ООО "Коминфо". 2006.
1. Личностные качества высококвалифицированных футболистов, влияющие на эффективность их деятельности. Шутова С.Є.

ХІІ. Х Международный научный конгресс "Современный Олимпийский Спорт для Всех". - Гданск, 2006.
1. Психоспортограмма как интегральный фактор моделирования психологических качеств футболистов. Шутова С.Є.

ХІІІ. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. VІІ Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України". 22-23 квітня 2007 року.
1. Самостійна робота студентів неспеціалізованих факультетів фізичного виховання в умовах кредитно-модульної системи. Попов М.Д., Третяков П.В.
2. Організація навчального процесу з фізичного виховання на основі кредитно-модульної системи. Чабан І.П ., Васильченко С.С., Медзик О.А.
3. Професійно-психологічні особливості діяльності особистості педагога-тренера у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю. Шутова С.Є.
4. Диференційоване використання музичного супроводу як засіб гармонізації оздоровчого впливу занять з фізичного виховання у спеціальному медичному відділенні. Сорокіна Т.Р.
5. Місце фізичного виховання у формуванні особистості студентів вищих навчальних закладів. Венглярський Г.Б., Третяков П.В.
6. Ефективність використання методу постізометричної релаксації для розвитку гнучкості у студентів на заняттях з фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Дяченко В.Ф., Васильченко С.С., Печура Л.М.


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Предславинська, 6 (спорткомплекс),
тел.: +38 (044) 529-93-00
Офіційний веб-сайт кафедри: http://kffv.knlu.kiev.ua/

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара