Кафедра психології і педагогіки

Загальна інформація

Кафедра психології і педагогіки була заснована в 1949 році.
Кафедра є випусковую для бакалаврів та магістрів зі спеціальності "Психологія".
Студенти, що навчаються за цим напрямом щоденно вивчають англійську мову впродовжп’яти років навчання, а також німецьку мову з другого курсу навчання. Кількість студентів в групі 11-15 осіб.  При кафедрі в окремо обладнаному приміщенні функціонує Лабораторія консультативної психології, яка слугує базою для науково-дослідницької та науково-практичної діяльності студентів. Зміст навчальних програм дисциплін психологічного напрямку має практичну орієнтацію, з урахування сучасних вимог ринку праці щодо фахівців цього напрямку.

Контакти

03680, Київ-150, вул. Велика Васильківська 73, кімн. 901, тел. 044 287-14-25,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Завідувач

Бондаренко Олександр Федорович - доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, дійсний член Професійної психотерапевтичної ліги та офіційний викладач і супервізор практики міжнародного рівня. Автор методики визначення рівня психічної напруги серед персоналу підприємств, автор понад 200 наукових розвідок та публікацій, в тому числі в американських, австрійських, грецьких, чеських  та російських виданнях, визнаний спеціаліст в галузі психотерапії емоційних травм. Засновник і головний редактор "Журналу практикуючого психолога", фахового видання психологів-практиків. Під його керівництвом підготовлено та захищено вісім кандидатських та одна докторська дисертація. Працював на посадах запрошеного професора Лондонського та Лейденського університетів. Організована О.Ф.Бондаренком у 1984 році в Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (нині КНЛУ) лабораторія консультативної психології була однією з перших в Україні. Нагороджений медаллю МОН України "За наукові заслуги" (2006 р.). О.Ф.Бондаренко започаткував та успішно розробляє новий напрям психологічного консультування, що базується на вітчизняних традиціях психологічної допомоги - етичний персоналізм. В 2010 році етичний персоналізм був офіційно визнаний як самостійний метод психологічного консультування.

Науково-педагогічний склад кафедри:

На кафедрі працюють 18 науково-педагогічних працівників, з них  4 професорів, 6 доцентів; 4 докторів наук, 9 кандидатів наук.


Секція психології:

Професори:
докт. психол. наук Бондаренко Олександр Федорович
Доценти:
канд. психол. наук Коваленко-Кобилянська Ірина Генрихівна
канд. психол. наук Кравчук Світлана Леонтіївна
канд. психол. наук Кириленко Валентина Граціянівна
канд. психол. наук Кучеровська Наталія Олександрівна
Викладачі:
Ананова Іванна Валентинівна,
канд. психол. наук Корх Віра Михайлівна
Лопушанська Наталя Костянтинівна
канд. психол. наук Цихоня Валерія Сергіївна
Черкаська Тетяна Анатоліївна

Секція педагогіки:

Професори:
докт. пед.наук. ЛевченкоТетяна Іванівна
докт. пед.наук. Матвієнко Ольга Василівна
докт. пед.наук. Тхоржевська Тетяна Дмитрівна
Доценти:
канд. пед. наук. Демчук Володимир Степанович
канд. пед. наук. Кудіна Вікторія Василівна
канд. пед. наук. Соловей Мирослав Іванович

Дисципліни

Викладачі секції психології забезпечують викладання таких дисциплін:
- для спеціальності "Мова та література", "Переклад", "Філологія", Менеджмент, Туризм, Маркетинг, Правознавство,
•    психологія (ІІ курс);
•    основи психології (для ф-ту слов'янських мов, ІІ курс);

- для спеціальності "Психологія":
•    вступ до спеціальності;
•    загальна психологія;
•    основи анатомії та фізіології нервової системи;
•    історія психології;
•    вікова психологія;
•    педагогічна психологія;
•    соціальна психологія;
•    психологія управління;
•    психологічна служба в системі освіти;
•    основи патопсихології;
•    психологія здоров’я;
•    основи психологічного консультування;
•    диференціальна психологія;
•    експериментальна психологія;
•    психодіагностика;
•    основи психокорекції;
•    математичні методи в психології;
•    практикум з групової психокорекції;
•    основи нейропсихології;
•    психологія криз;
•    методологічні та теоретичні проблеми в психології;
•    основи дефектології;
•    етичний персоналізм як вітчизняна традиція психотерапії;

- для магістратури спеціальності "Психологія ":
•    основи клінічної психології,
•    основи психосемантики,
•    методика викладання психології,
•    психологія дитини раннього віку,
•    сімейне та дитяче психологічне консультування

Викладачі секції педагогіки забезпечують викладання таких дисциплін:

•    педагогіка;
•    основи педагогічної майстерності;
•    основи психології та педагогіки;
•    педагогіка вищої школи;
•    основи культури педагогічного спілкування;
•    порівняльна педагогіка;
•    основи освітнього менеджменту;
•    вища освіта України та Болонський процес.

Спеціальності

Кафедра випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності "Психологія".

Аспірантура

Здійснюється набір до навчання в аспірантурі за спеціальністю 19.00.01 Загальна психологія та історія психології. За інформацією щодо вступу звертайтеся у відділ науково-дослідної роботи університету за адресою вул. Велика Васильківська, 73, (кімн. 215), тел. (044) 287-40-52

Наукова діяльність

Секція психології. Провідні напрямки наукової роботи - опрацювання проблем професійної підготовки психологів-консультантів, дослідження теоретичних аспектів рефлексії та соціально-психологічних механізмів ідентифікації в процесах соціалізації молоді. Науково-дослідна робота кафедри проводиться в рамках наукової школи "Психосемантичні дослідження вітчизняних традицій психологічної практики", і присвячена теоретико-експериментальному аналізу руської ментальності, в якій тісно взаємопов'язані традиції ранньої давньоруської та візантійської духовності та у розробці на цій базі психотерапевтичної парадигми, яка спирається на вітчизняну філософську традицію, етнокультурні та соціокультурні норми східного слов'янства - етичного персоналізму (науковий керівник - проф. Бондаренко О.Ф.). Зокрема, дослідницька робота здійснюється в напрямках: психосемантичного аналізу центральних ціннісно-смислових компонентів у структурі східнослов'янської ментальності (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психол. наук "Психосемантична структура етнічної свідомості" Лозової О.М.); експериментального дослідження професійних уявлень психологів про практику психологічної допомоги (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук "Структура професійної свідомості практикуючого психолога (психосемантичний підхід)" Кучеровської Н.О.); дослідження атрибутивного стилю (дис. на здобуття наукового ступеня кандидата психол. наук "Атрибутивний стиль як компонент особистісної рефлексії психолога-практика" Клібайс Т.В.); реконструкції основних принципів та механізмів психотерапевтичної взаємодії на основі аналізу продуктів мовленнєвої діяльності консультуючого психолога та психотерапевта у когнітивно-поведінковій та гуманістичній парадигмі (дис. на здобуття наукового ступеня кандидата психол. наук "Парадигмальні особливості психотерапевтичного висловлювання (на матеріалі гуманістичного та когнітивно-поведінкового підходів)" Кондратюк Н.С.); дослідження логіко-концептуальних засад розуміння особистості та особистісного спілкування у філософській концепції М.М.Бахтіна ( дис. на здобуття наукового ступеня кандидата психол. наук "Психотерапевтичний потенціал етико-філософської концепції М.М.Бахтіна" Миколенко Н.В); аналізі етичних кодексів професійної поведінки психологів різних країн (Піркова О.Д.). Партнерами кафедри по міжнародній науковій співпраці є: МДУ ім. М.В.Ломоносова, лабораторія психосемантики МДУ (Психологічний інститут ім. Л.Щукіної (Москва)), Московський психолого-педагогічний університет, Професійна психотерапевтична ліга Російської федерації, EMDR Institute (США, Каліфорнія), факультет соціології Хельсінкського університету (Хельсінкі, Фінляндія).

Секція педагогіки. Професорсько-викладацький склад секції здійснює наукові дослідження з проблеми "Розробка і реалізація сучасної моделі загальнопедагогічної підготовки вчителів у контексті євроінтеграційних процесів". Викладачі секції (проф. Спіцин Є.С., проф. Левченко Т.І., доц. Демчук В.С.) брали участь у розробці міжнародного проекту спільно з Фондом "МАТRА" (Нідерланди). В результаті цієї співпраці було видано колективну монографію "Науково-методичні проблеми формування оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі" (К., 1999) та навчально-методичний посібник "Впровадження методики формування оптимального педагогічного клімату в шкільному процесі" (К.,2000). За останні п'ять років через аспірантуру та докторантуру захищені 2 докторських і 10 кандидатських дисертацій: серед них викладачем Інституту східних мов Свердловою Т.Г. кандидатська дисертація на тему "Теоретичні засади процесу гуманізації освіти в Японії" (науковий керівник - проф. Левченко Т.І.). Науковці кафедри сприяють підготовці іноземних викладачів вищої кваліфікації. Так, у 2006 р. кандидатську дисертацію захистив громадянин Ірану Афшин Ростамі на тему "Особливості розвитку системи освіти в Ірані" (науковий керівник доц. Аніщенко Н.В.). У 1984 році була захищена докторська дисертація Галузинського В.М. з проблеми індивідуального підходу у вихованні школярів. Професор Євтух М.Б. у 1996 році захистив докторську дисертацію з історії педагогіки на тему: "Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні (кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.)". Останнім часом були захищені докторські дисертації О.В.Матвієнко на тему: "Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз" (2005 р.), доц. Тхоржевською Т.Д. "Розвиток теорії та практики виховання дітей на засадах православної моралі в історії педагогіки України" (2006 р.). День вчителя Туреччини (25 листопада 2008р.). Матеріали зустрічі Посла Туреччини в Україні з викладачами та студентами КНЛУ.

Видання

З 1994 року щорічно видається часопис "Журнал практикуючого психолога" (станом на 2008 р. 14 випусків); за останні 5 років - підготовлено колективну монографію "Професійна свідомість психолога-практика в контексті вітчизняної та світової культури психологічного консультування", видано підручник. З 1994 року видається збірник наукових праць "Теоретичні питання освіти, культури та виховання". Це фахове видання ВАК України, що здійснюється двічі на рік, об'єднує наукові пошуки фахівців усієї країни. За роки його існування побачили світ 32 випуски.

Викладачі кафедри підготували ряд індивідуальних монографій та методичних посібників:

Секція психології

 1. Бондаренко О.Ф. Социальная психотерапия личности (психосемантический подход). - Л.:КГПИИЯ, 1991. - 189 с.
 2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - К.: Освіта України, 2007. - 368 с.
 3. Бондаренко А.Ф. Основы психологии.- К.: Освіта України.- 2009.-328с.
 4. Бондаренко А.Ф. Язык.Психотерапия. Культура. – К.: Кафедра.- 2012.- 412с.

Секція педагогіки
В останні роки видані 6 монографій, 16 підручників, посібників. Серед них 7 з грифом МОН України, а саме:

 1. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2002.
 2. Соловей М.І., Демчук В.С. Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі. - К.: Видавничий центр КНЛУ, 2002.
 3. Соловей М.І., Демчук В.С. Виховна робота у вищому навчальному закладі. - К.: 2003.
 4. Організація та методика проведення науково-педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів: Посібник для студ. вищих навчальних закладів / Колектив авторів: М.І.Соловей, Є.С.Спіцин, К.К.Потапенко, З.М.Шалік. - К.: Ленвіт, 2004.
 5. Соловей М.И., Спицын Е.С., Жиленко Н.В. Педагогика (для студентов-иностранцев). - К.: Вид. центр КНЛУ, 2005.
 6. Кудіна В.В., Соловей М.І., Спіцин Є.С. Педагогіка вищої школи. - К.: Ленвіт, 2006.
 7. Організація педагогічної та науково-асистентської практики (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр") / Укл.: Соловей М.І., Спіцин Є.С., Кудіна В.В. та ін. - К.: Ленвіт, 2007.

 

Структура кафедри

На кафедрі працює кабінет педагогіки, а також кабінет інформаційних технологій, обладнаний комп'ютерами: електронна бібліотека кабінету налічує більше 600 джерел спеціалізованої психологічної літератури. При кафедрі в окремо обладнаному приміщенні функціонує Лабораторія консультативної психології.

Контакти

03680, Київ-150, вул. Велика Васильківська 73, кімн. 901, тел. 287-14-25,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Розклад факультету германської філології (відділення англійської мови)

Розклад факультету германської філології (відділення німецької мови)