Факультет економіки і права

Факультет економіки і права (ФЕП) – один із провідних факультетів Київського національного лінгвістичного університету і має більш ніж як 20-ти річну історію.
Сьогодні Факультету економіки і права – це динамічна структура, яка активно розвивається і зарекомендувала себе успішним гравцем на вітчизняному ринку освітніх і наукових послуг. Сьогодні на факультеті працює 1 Заслужений працівник освіти України, 6 докторів наук, більше 20 кандидатів наук, двоє викладачів факультету навчаються в аспірантурі.
Факультет є визнаним лідером у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для роботи в сфері державного управління, правоохоронної системи, реального сектору економіки. Висока якість освіти на факультеті підтверджують досягнення його випускників. Багато з них на даний момент досягли значних кар'єрних висот, займаючи високі керівні посади, працюючи аналітиками у великих компаніях, успішними підприємцями, адвокатами, державними службовцями тощо.

Історія факультету

У 1993 р. на базі Київського державного інституту іноземних мов було засновано Гуманітарний інститут, який здійснював підготовку фахівців за спеціальністю "менеджмент організацій", кваліфікація менеджер-економіст зі знанням двох іноземних мов. У цей же період було створено профілюючу кафедру соціально-економічних наук (потім перейменовану на кафедру менеджменту). Паралельно розроблявся напрям підготовки фахівців-правознавців (напрям відкритий у 1999 р.).
В червні 2014 р. факультет отримав право здійснювати підготовку бакалаврів за напрямом "Маркетинг зі знанням двох іноземних мов".
Конкурентною перевагою випускників факультету на ринку праці одразу стало вільне володіння іноземними мовами поряд із набуттям основного фаху. Саме тому студенти, починаючи уже з IV курсу, користувались і користуються попитом серед роботодавців, успішно працевлаштовуючись у подальшому.
Україна приєдналась до Болонського процесу в 2005 р., інтегруючи свою систему вищої освіти до Європейського простору вищої освіти. Відповідно до прийнятої практики європейських країн, навчання у ВНЗ проходить по дворівневій системі бакалавр / магістр. Структура навчального процесу на ФЕП включає – 4-х літній цикл бакалаврської освіти, покликану забезпечити фундаментальну і загальноекономічну підготовку, а також функціонально-орієнтовану підготовку за схемою "4 + 1,5": 4 роки бакалавріату та 1,5 роки магістратури.
Головна особливість факультету – міждисциплінарність підготовки студентів. Навчальний процес поєднує в собі фундаментальне вивчення економіки і фінансів, права (адміністративне, господарське, трудове), соціології та психології, оволодіння інформаційними бізнес-технологіями, з іншого боку, студент факультету за час навчання всебічно опановує загальноекономічні і спеціальні дисципліни. У числі останніх: операційний і стратегічний менеджмент, маркетинг, управління персоналом, самоменеджмент, управління змінами, управління інноваціями, управління проектами, статистика на ринку товарів і послуг, міжнародні економічні відносини, контролінг та інші.
Наш факультет пропонує отримати вищу і другу вищу економічну та юридичну освіту за найбільш престижним і затребуваним спеціальностями. Студенти мають можливість отримати практичний досвід за кордоном. При цьому наш факультет забезпечує помірну вартість навчання. Закінчивши вуз, випускники факультету мають великі шанси для перспективного кар'єрного зростання у сфері економіки та юриспруденції і відкриття власної підприємницької справи.


Напрями підготовки / Спеціальності

На факультеті економіки і права Київського національного лінгвістичного університету здійснюється підготовка фахівців із сучасних спеціальностей за такими ступенями вищої освіти:

  • Бакалавр (денна і заочна форми навчання)

Напрями підготовки:

   •  Менеджмент (денна і заочна форми навчання);
   •  Правознавство (денна і заочна форми навчання);
   •  Маркетинг (денна форма навчання)

  • Магістр (денна форма навчання)

Спеціальності:

   •  Менеджмент організацій і адміністрування (менеджмент на ринку товарів і послуг);
   •  Правознавство

Випускники технікумів та коледжів, які отримали ступінь вищої освіти "молодший спеціаліст" / "молодший бакалавр" приймаються на ІІ курс денної/заочної форми навчання за умови здачі вступного іспиту, у відповідності до Правил прийому до Київського національного лінгвістичного університету.

Співробітництво

Факультет економіки і права активно співпрацює з компаніями реального сектору економіки, юридичними фірмами та державними структурами, де студенти мають змогу пройти практику, серед них: Верховна Рада України, Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, Київська міська державна адміністрація, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, ГО "МО "ЦАРОН",  туристичні фірми, рекламні компанії, аудиторські компанії, консалтингова компанія "ЕмПауер Рісерч", Державний експортно-імпортний банк України, страхова група "ТАС", ТОВ "Порше Україна", АБ "Фінанси та Кредит", АБ "Укргазбанк", мережа гіпермаркетів "Епіцентр", готель "Турист" тощо.
Кафедри факультету на постійній основі проводять різноманітні заходи для студентів, серед них: публічні лекції відомих економістів, менеджерів, юристів, політичних і громадських діячів. Кращі студенти мають змогу пройти стажування за кордоном, в рамках програм співпраці Університету з міжнародними освітніми організаціями (DAAD, Fulbright Ukraine, Французький інститут в Україні та інші), та іноземними університетами.
Факультет активно співпрацює з міжнародними фондами, громадськими організаціями та міжнародними професійними організаціями, зокрема з АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) (http://www.accaglobal.com/russia/ru/discover.html), в рамках даної співпраці ведеться робота щодо інтеграції професійних курсів АССА в навчальний процес магістерської підготовки студентів факультету.
Не менш активно розвивається міжнародне освітньо-наукове партнерство. Серед таких партнерів слід відзначити: The Baltic International Academy (http://www.bsa.edu.lv/lang/eng/index.html), The University of Economics in Bratislava (http://www.euba.sk/about-university), National Institute of Development Administration, Thailand (http://www.nida.ac.th/en/) тощо.


Наукова робота

Науково-дослідна робота на факультеті здійснюється у відповідності до діючого законодавства України і регулюється Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково–технічну діяльність", іншими нормативно–правовими документами, а також Статутом Київського національного лінгвістичного університету та у відповідності до плану науково–дослідної роботи ФЕП.
Важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових конференцій, які дають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, створюють сприятливі умови для обміну передовим досвідом між ученими з інших вищих навчальних закладів і науково–дослідних установ України та зарубіжжя, а також дають змогу налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері науково-дослідної діяльності.
За результатами роботи факультету економіки і права у 2014–2015 навчальному році було проведено 7 наукових та науково-практичних конференцій.
На даний час факультет на постійній основі проводить такі науково-практичні конференції:

  • International Scientific e-Conference "Multidisciplinary academic research and global innovation: the humanities and social sciences" (MARGIHSS);
  • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект";
  • Міжнародна науково-практична конференція "Управлінські науки в сучасному світі".
  • Міжнародна науково-практична конференція "Економічний розвиток: теорія, методологія, управління"
  • Міжнародна науково-практична конференція "Наукові розробки, передові технології, інновації"

Інформація щодо умов участі в названих конференціях розміщується на сайті КНЛУ / та на сайті http://www.econconf.com/.
У вересні 2015 р. за ініціативи декана факультету, доц. Романенко О. О. спільно з ВНЗ-партнерами було видано у США колективну монографію "A NEW ROLE OF MARKETING AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS AND SOCIETY: LOCAL AND GLOBAL ASPECTS" (NRMCTBS), видання доступне за посиланням: http://econconf.com/nrmctbs-2015/. У виданні опубліковані роботи провідних науковців-маркетологів України та країн Східної Європи, редакторами монографії виступили: д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі НУБіП – Ларіна Ярослава Степанівна та декан факультету економіки і права КНЛУ, к.е.н., доцент – Романенко Ольга Олександрівна.
Керівництво факультету планує у 2015–2016 навчальному році розпочати видання науково-практичного журналу з економічної тематики, наразі розробляється концепція журналу. Багато уваги на факультеті приділяється науковій роботі з творчою молоддю – студентами та аспірантами. Зокрема, було проведено цілу низку круглих столів та науково-практичних конференцій, у роботі яких брали участь як студенти та молоді науковці, так і запрошені гості, що представляли комерційні підприємства, наукові та фінансові установи, аналітичні центри, державні структури, а також громадські організації.

Науково-педагогічні працівники факультету активно займаються науковою діяльністю, що відображено у наукових публікаціях, серед яких:

1. Гаращенко Л. П. Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС // Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України: Довідник / Н. М. Хуторян, М. М. Шумило, Я. В. Сімутіна та ін.; Наук. ред. Н. М. Хуторян, М. М. Шумило. – К.: «Юридична думка», 2012. – 208 с. – 0,5 др. арк.
2. Гаращенко Л. П.  Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшушенка. – К. : "Видавництво "Юридична думка", 2007. – 992 с., (у співавторстві);
3. Мережко О.О. Соціологія права  С.Тімашева. Монографія. – К., 2012.
4. Мережко А. А. Психологическая теория международного права (публичного и частного) [Электронный ресурс] : Моногр. / А. Мережко. - Одесса: Феникс, 2012. – 244 с.
5. Khusainov R. V. Developing strategy of public-private partnership in Ukraine innovative development [Формирование стратегии государственно-частного партнерства в инновационном развитии Украины]. Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - P. 158 – 162. DOI: dx.doi.org/10.13140/2.1.1626.8329  
6. Хусаінов Р. В. Глобалізація інноваційної сфери економіки: фактори, стан та наслідки для України / Р. В. Хусаінов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент» . – 2015. – Вип. 10. – С. 94 – 98. http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/10-2015/21.pdf
7. Хусаінов Р. В. Соціальна відповідальність вищих навчальних закладів : концептуальний аналіз / Н. В. Сментина, Р. В. Хусаінов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 9. – Частина 2. – С. 20 – 25. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09/economic_09_2.pdf   
8. A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri : Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.2858.1607
9. Хусаінов Р. В. Державно-приватне партнерство в системі вищої освіти України / Р. В. Хусаінов // Вісник  Одеського національного університету. Економіка. - 2014. – Т.19. – Вип.2/2. – С. 190-196. http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_2_2/45.pdf
10. Чулінда Л. І.  Правознавство // Посібник з грифом МОНУ. – К.: Центр навчальних видань, 2012. – 184с. (у співавторстві);
11. Будко Т. В.  Експертизи у судовій практиці. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. В. Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 462 с. (у співавторстві).
12. Іnvestment development of higher education / S. Zakharin, N. Mamontova, N. Levtchuk // Вісник КНТУД. - 2014. - Тематичний випуск. - С. 315-322.
13. Zakharin S. Financing of the higher education development in Ukraine: problems and prospects / S. Zakharin, M. Denisenko // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 9. – С. 113-119.
14. Дацій Н. В. Світовий досвід становлення і розвитку громадянського суспільства і соціальної держави/ Н. В. Дацій // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. Наук. Пр.. – Х. : Міськдрук, 2015. – Вип4 (1). – С. 25-34.
15. Драган І. О. Оцінка якості надання адміністративних послуг в контексті удосконалення механізму взаємодії органів влади з громадою [Електронний ресурс] Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. - №3. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/
16. Дацій Н. В. Взаємовідносини органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства / Н. В. Дацій // Збірник наукових праць ДонДУУ : Сучасні тенденції державного управління в умовах соціально-економічного розвитку» : Серія «Державне управління». – Т.XV, вип. 286. – Донецьк: ДонДУУ, 2014. – С.37–51.

Загалом, за результатами 2014–2015 навчального року, науково-педагогічні працівники кафедр факультету опублікували більше 30 статей у наукових фахових виданнях, більше 50 тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Фотогалерея факультету

ще фотографії факультету див. далі >>

 

Звіт про діяльність факультету економіки і права Київського національного лінгвістичного університету у 2015 р.


Студентське самоврядування

В рамках реалізації норм Закону України «Про вищу освіту», на факультеті діє Студентська рада факультету економіки і права, до складу якої входять студенти всіх курсів, старости академічних груп та всі бажаючі. У вересні 2015 році, в результаті прямого таємного голосування, головою СР ФЕП обрано студента IV курсу, напрям підготовки Менеджмент - Гордину Валерія Вячеславовича. Студентська рада факультету є основним представницьким органом студентів факультету у взаємовідносинах з адміністрацією та працівниками Університету та факультету.
Найбільш активні студенти факультету отримують відомчі нагороди Університету, стипендії Київського міського голови та інші відзнаки. Представники Студентської ради приймають активну участь у житті факультету, делеговані представники входять до складу Вченої ради факультету, в Комісію з питань поселення до гуртожитків, Стипендіальну комісію тощо.
Сторінка Студентської ради ФЕП: http://vk.com/club101721463

Керівництво

Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Романенко Ольга Олександрівна


Кафедри факультету


з/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри

1.

Кафедра менеджменту і маркетингу доц. Дацій Н. В.

2.

Кафедра права

проф. Мережко О. О.

3.

Кафедра фізичного виховання і здоров'я

доц. Попов М. Д.

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 3 (корпус № 2), кім. 200
тел.: +38 (044) 521-63-52
факс: +38 (044) 287-67-88
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ми в мережі Internet

Facebook.com: https://www.facebook.com/1776046202622403/timeline/
Vk.com: http://vk.com/public51034906
Студентська рада ФЕП: http://vk.com/club101721463
Наукові заходи ФЕП: http://econconf.com/
Інформація про можливості міжнародної мобільність: http://vk.com/club84183093

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара