Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко

Історія кафедри

Кафедру теорії та історії світової літератури було створено в Київському національному лінгвістичному університеті України (тоді – Київському державному педагогічному інституті іноземних мов) відповідним наказом Міністерства освіти України у червні 1996 року за ініціативою колишнього ректора інституту, доктора філологічних наук, професора О. К. Романовського – відомого фахівця з теорії літератури.
Впровадження повного курсу "Історії зарубіжної літератури", курсів "Вступ до літературознавства", "Теорії літератури" та "Методики викладання зарубіжної літератури" сприяло отриманню навчальним закладом спочатку статусу університету, а потім – національного університету, оскільки надавало можливість перейти до повного циклу вивчення всіх філологічних дисциплін.

Із заснування кафедри її очолював доктор філологічних наук, професор Сергій Михайлович Пригодій (1953-2013), фахівець з літератури США, теорії літератури та порівняльного літературознавства.
У 1999-у році до керівництва кафедрою було покликано доктора філологічних наук, професора Валентину Іванівну Фесенко. Вона керувала нею до своєї передчасної смерті у листопаді 2012 р. Блискучий літературознавець та фахівець з французької літератури загальнонаціонального рівня, вона читала курси "Історія зарубіжної літератури ХІХ століття (романтизм, реалізм)", "Історія зарубіжної літератури порубіжжя ХІХ–ХХ століть", "Література Франції", "Історія зарубіжної літератури кінця ХХ століття", курси за вибором "Література і кінематограф" та "Література і живопис", спецкурс "Літературна герменевтика". Перу проф. Фесенко належать монографії "Творчість Жоржа Бернаноса: поетика події та пророцтва" та "Жіноче письмо Маргеріт Дюрас", вона була керівником авторського колективу посібника для вищої школи "Алхімія слова живого: французька література кінця ХХ століття", а також автором та співавтором багатьох підручників та посібників для вищої та середньої школи. Під час Першої Міжнародної конференції пам'яті професора В. І. Фесенко (березень 2014 р.) було презентовано монографію В. І. Фесенко "Література і живопис: інтермедіальний дискурс", підготовану до друку викладачами кафедри. 

Завідувач

Із листопада 2012 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Наталія Олександрівна Висоцька, яка закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні курси, котрі вона викладає: "Історія зарубіжної літератури епохи Відродження і ХVІІ ст.", "Новітня зарубіжна література", “Література і культура Великої Британії крізь призму гумору”, "Від святого до супермену: національна культурна міфологія США в історичній перспективі". Вона також читає курси за вибором: "Сучасна драматургія США", "Глобалізація і мультикультуралізм як чинники розвитку літератури США". У коло її професійних інтересів входять: література США другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; проблеми мульти/транскультуралізму; етнічні літератури; драматургія і театр США та Великої Британії; афро-американська література; творчість В.Шекспіра і література англійського Відродження. Проф. Висоцька є членом Європейської асоціації дослідників афро-американської літератури, постійно бере участь у наукових конгресах цієї організації, що проводяться у різних європейських країнах. Член Європейської Асоціації Американських Студій. Вона співпрацює з Російським товариством з вивчення культури США у формах участі у наукових конференціях та різноманітних видавничих проектах. Як стипендіат програми ім. Фулбрайта вона бере участь у всіх заходах, що проводяться цією організацією на теренах України. Член Ради випускників Програми ім. Кеннана в Україні. Член редколегії журналу іноземної літератури “Всесвіт” та низки інших видань. Виступала у США як запрошений професор-лектор, зокрема в Каліфорнійському університеті у м. Сакраменто. Автор двох монографій, кількох навчально-методичних посібників, упорядник двох хрестоматій-посібників. 

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі працює 21 штатних науково-педагогічних працівника, з них: професорів – 4, доцентів – 5, старших викладачів – 4, викладачів – 7. В аспірантурі кафедри навчається 1 особа, в докторантурі – 2 осіб.

Висоцька Наталія Олександрівна – завідувач кафедри, докт. філол. наук, професор
Мариненко Юрій Васильович – докт. філол. наук, професор
Мейзерська Тетяна Северинівна – докт. філол. наук, професор
Шимчишин Марія Мирославівна – докт. філол. наук, доцент.
Штейнбук Фелікс Маратович – докт. філол. наук, професор
Бакіна Тамара Степанівна – канд. філол. наук, доцент
Кулініч Тетяна Олександрівна – канд. філол. наук, доцент
Шульгун Мадлена Едуардівна – канд. філол. наук, доцент
Юрчук Олена Олексіївна – канд. філол. наук, доцент
Біляшевич Тетяна Миколаївна – канд. філол. наук, доцент
Кирилова Таміла Анатоліївна – канд. філол. наук, ст. викладач
Куницька Ірина Валеріївна – канд. філол. наук, викладач
Каустов Андрій Вікторович – ст. викладач
Ніколаєв Борис Іванович – ст. викладач
Біляшевич Роман Зіновійович – канд. філол. наук, викладач
Камишникова Олеся Павлівна – викладач
Кочегура Ганна Сергіївна – викладач
Работяга Ганна Ігорівна – викладач
Романова Світлана Володимирівна – ст. викладач
Стеценко Анастасія Сергіївна – викладач
Узлова Оксана Віталіївна – викладач

Аспіранти кафедри:
Бондаренко Олеся Юріївна

Докторанти кафедри:
Павленко Юлія Юхимівна
Іваненко Вікторія Анатоліївна

Дисципліни

Окрім основних курсів ("Історія зарубіжної літератури", "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Методика викладання зарубіжної літератури") викладачами кафедри читається ряд курсів за вибором та спецкурсів, з детальним списком яких можна ознайомитись на сайті кафедри (litdepartment.blogspot.com).

Наукова діяльність

Проводячи наукові дослідження за спеціальністю 10.01.04 “Література зарубіжних країн”, з 2001 року кафедра розробляє колективну наукову тему: "Світова література в історичному зрізі: сучасні підходи та інтерпретації". У рамках цієї теми, зокрема, досліджуються такі проблеми: “Інтермедіальні та імагологічні аспекти сучасного літературного процесу”, "Літературна франкофонія", "Поетика пам’яті і травми", "(Пост) постмодерністські та постгуманістичні виміри сучасної літератури", "Жанрові модифікації прози, поезії та драматургії в літературах Західної Європи та США кінця ХХ – початку ХХІ ст.", "Антропологічний поворот в літературних студіях" тощо.
З 2002 р. по 2007 р. в університеті працювала Рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за фахом 10.01.04 – література зарубіжних країн. Головою Ради була доктор філологічних наук, професор В. І. Фесенко. У спецраді було захищено 12 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук.
Багато років при кафедрі працює літературний гурток-студія "Скриптор" (керівник - Б. І. Ніколаєв). Більшість молодих викладачів кафедри, аспірантів, магістрантів та дипломників свого часу відвідували його заняття. Деякі з випускників університету, що були гуртківцями, зараз плідно працюють професійними літераторами та журналістами (І. Карпа, Д. Степанов, Т. Лайко та ін.).
Міжнародна співпраця кафедри та її міжнародні зв'язки охоплюють обрії Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Швейцарії, Німеччини, Росії, Білорусії, Польщі, Австрії, Іспанії та інших країн. Зокрема, у 2013-2014 рр. професором Штейнбуком Ф. М. було прочитано курси "Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів" і "Світова література другої половини ХХ – початку ХХІ ст." у вищих навчальних закладах Ченстохови і Слупська (Польща).
Професор В. І. Фесенко налагодила співпрацю з Пікардійським університетом ім. Жуля Верна (м. Ам'єн, Франція), де читала лекції з літературознавчої компаративістики. У співавторстві з професором цього університету, Почесним доктором КНЛУ Філіпом ле Тузе нею у 2005 році було видано підручник "Алхімія слова живого. Французький роман 1945 – 2000 рр.".
Стажування за кордоном неодноразово проходили викладачі та аспіранти кафедри Висоцька Н. О. (США, Австрія), Шимчишин М. М. (США), Кирилова Т. А. (Німеччина), Іваненко В. А. (США), Собченко І. В. (Франція, Швейцарія), Бабарика М. Г. (Франція), Камишникова О. П. (Великобританія), Бондаренко О. Ю. (Німеччина, США, Австрія). 

Конференції

Кафедрою систематично проводяться міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські, міські та університетські конференції, колоквіуми, семінари, "круглі столи". При цьому колектив кафедри співпрацює з французькою, німецькою, австрійською та швейцарською амбасадами у Києві, Інститутом літератури ім. Т.Шевченка НАН України, іншими навчальними закладами. Найбільш помітними за останні роки стали такі заходи: наукові конференції "Топос тварини як антропологічне дзеркало" (березень 2011 р.), "Смак літератури / література смаків" (березень 2012 р.), "Література в контексті пост/гуманізму та віртуальності" (березень 2013 р.), Міжнародна конференція пам'яті професора В. І. Фесенко (березень 2014 р.), "Перекладацькі майстерні" (щорічно) тощо.

Видання

З 2003 р. кафедрою видається науковий щорічник "Сучасні літературознавчі студії".
За останні роки викладачами кафедри підготовлено та видано монографії та навчальні посібники з грифом МОН України: монографія Висоцької Н. О. "Єдність множинного. Американська література кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті культурного плюралізму", 2010 р.; Штейнбука Ф. М. “Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі”, 2014 р. Навчальні посібники: Висоцька Н. О. "Концепція мультикультуралізму як чинник розвитку літератури США кінця ХХ – початку ХХІ століть", 2012 р.; Павленко Ю. Ю. "Французька література другої половини ХХ – початку ХХІ ст.", 2013 р.; Павленко Ю. Ю. "Дискурс індивідуальної пам’яті в сучасній літературі", 2013 р.; Юрчук О. О. "Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття”, 2014 р.
Кожного семестру у видавництві університету викладачі кафедри видають оновлені навчально-методичні посібники з курсів, що викладаються, котрі користуються популярністю не лише у студентів нашого навчального закладу.

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 5/17 (корпус № 3), кім. 1009
тел.: +38 (044) 521-21-03
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,
svitlit1@gmail.com
Офіційний веб-сайт кафедри: http://litdepartment.blogspot.com/

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара